Litteraturundervisning i en 4. klasse, hvor kreative produktioner skaber indlevelse og fordybelse

Kære medstuderende 

Det jeg glæder mig enormt meget til som dansklærer, er at give mine elever kendskab til en masse litteratur gennem spændende undervisningsforløb. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder derfor følgende: 

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles litteraturundervisning i en 4. klasse, hvor man gennem kreativ produktion opnår indlevelse og fordybelse i en litterær tekst? 

I forbindelse med mit modul i dansk: sprog og genrer, har jeg udarbejdet et undervisningsforløb, som skulle være en kreativ tilgang til en litterær tekst, som skulle opnå fordybelse og indlevelse blandt eleverne. 

Jeg hentede inspiration fra bogen: Grib litteraturen og de fem faser i en meningsfuld litteraturundervisning. Vi arbejdede med bogen: Halfdan og Generalen af Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff. 

Min DIGI-talk: https://www.studietube.dk/video/7530340/852fb035353f914d0abcd8af8798082c  

Jeg håber I kan bruge denne undersøgelse til inspiration til fremtidigt arbejde!

God arbejdslyst!

Venlig hilsen Emilie Nørgaard 

3. klasses elever arbejder med areal og rumfang via Minecraft Education edition

Hej med jer, 

Jeg har selv fundet inspiration i mange af de professionsessays der ligger på DIGI bloggen, så jeg vil selvfølgelig også gerne bidrage og måske inspirere. I er velkomne til at skrive, hvis I har spørgsmål 🙂

Jeg har lavet min undersøgelse i en 3. klasse, min undervisning foregik i Minecraft Education edition, hvor jeg havde lavet en matematik forhindringsbane.  

Mit undersøgelsesspørgsmål lød således:

Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et differentieret undervisningsforløb med brug af Minecraft Education i matematik? 

Min DIGI-talk 

​Du kan også tage en tur i min forhindringsbane lavet i Minecraft Education edition

​Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen

Marie Muxoll Kjellerup

(3037043)

Kønsbevidst pædagogik i faget Håndværk og design – undersøgelse i modulet Elevens læring og udvikling

Kære medstuderende

Jeg har fået æren af at dele mit professionsessay på Den digitale læreruddannelse med jer. Professionsessayet er skrevet i modulet Elevens læring og udvikling, og omhandler kønsbevidst pædagogik. Jeg blev interesseret i dette emne, da jeg på mit skolebesøg i februar måned observerede en situation, hvor en kønsbevidst pædagogisk tilgang potentielt kunne have fremmet elevernes læring og udvikling i det pågældende undervisningsfag, Håndværk og design.

Der er forskel på lærernes forventninger til piger og drenges adfærd i skolen, og lærerens bedømmelser af kønnene er så forskellige, at der er større fordele ved at være pige i skolen, end der er ved at være dreng. Håndarbejde og sløjd blev i 2014 slået sammen til faget Håndværk og design, men det er tydeligt at man ude i folkeskolen stadig ser en kønsopdeling i faget. Ud over at jeg observerede en kvindelig lærer til ’’den bløde del’’ af faget og en mandlig lærer til ’’den hårde del’’ af faget, så var der også forskel på den hjælp læreren gav til drenge og piger, som skulle have hjælp til akkurat samme opgave. Min interesse for kønsbevidst pædagogik blev hurtigt vækket, og det ledte mig frem til følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan kan en kønsbevidst pædagogisk tilgang fremme elevers udvikling og læring?

Hvis du ønsker at blive klogere på hvad kønsbevidst pædagogik er, og hvordan en kønsbevidst pædagogisk tilgang kan fremme elevers læring og udvikling, så håber jeg at du finder det interessant at læse mit professionsessay.

Link til min DIGI-talk

God fornøjelse

Venlig Hilsen Julie

Engelskundervisning på Zanzibar om elevernes drømme for fremtidens liv og karriere

Kære medstuderende! 

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i fagene AUK og ADDU, og bragte mine teorier ind i forbindelse med min Engelsk undervisning på en Rudolph Steiner Skole på Zanzibar i Tanzania, Afrika.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således:
Hvordan planlægges, udvikles, gennemføres og evalueres engelskundervisning på en sådan måde, at der i arbejdet tages højde for den enkelte elevs drømme for fremtidigt liv og fremtidig karriere?
Herudover, hvordan kan digitale medier bidrage til dette arbejde?

Et forsøg på, at skabe rummet for en dannelsesrejse i en 4. klasse. En rejse mod det unikke myndige menneske og deres personlige karriere drøm. En sekvens med fokus på drømme, diversitet og derigennem belyse job og karrieremuligheder som for dem er fremmede eller ukendte. Samt belyse kontrasterfaringer og at vi som børn ikke skal se os tvunget til at følge vores forældres spor eller nødvendigvis, gøre som normen prædiker men ”at træde ud af sin egen selvforskyldte umyndighed” og finde sin egen stemme.

Sidst nævnte, er et ømtåleligt emne og skal italesættes varsomt.

På skolen er vi underlagt at undervise med Rudolf Steiner tilgang men ovenfra regeringsbestemt indhold og krævende lokalt curriculum. Et indhold som ikke styrker deres mundtlige kundskaber men udelukkende fokuserer på det grammatiske og de skriftlige kundskaber. I denne sekvens var dialogomdrejningspunktet.

Skabe fællesskab igennem dialog, og ved at dyrke et trygt samspil i opbyggelsen af en fællesforståelse for det nye og ukendte. En forståelse der forhåbentlig kan bringe eleverne ubevidst eller bevidst ud af deres normale handlen og tankegang, som Benner gjorde opmærksom på ”religionens væsen er hverken tænkning eller handlen, men anskuelse og følelse” og ikke hvad eleverne lever med til daglig.

Tag med på rejsen ind i drømmenes univers og Grades 4’s book of dreams!

Min DIGI-talk (klik på billedet hvor der står Explain Everything og du kommer til min DIGI-talk)

Mange varme hilsner fra Tanzania

Laura

Opdagende skrivning i 1. klasse – med billede og skrift

Hej

I modulet ”skriftsprogstilegnelse” i faget Dansk 1.-6. har jeg valgt at lave en undersøgelse omkring opdagende skrivning i en 1. klasse. Det har været en fantastisk oplevelse, som har givet en god indsigt i elevernes skriftsproglige udvikling samt forskellighederne i elevernes forudsætninger for at lære at læse og skrive.

I mit valg af undersøgelsesspørgsmål hæftede jeg mig særligt ved den amerikanske forsker Carol Chromsky, der gennem sine undersøgelser har konkluderet, at børn i førskolealderen er klar til at skrive, før de er klar til at læse, og at man derfor bør tage afsæt i skrivningen frem for læsningen, da det for barnet giver en lettere vej ind i skriftsproget.

Jeg har læst tekster om opdagende skrivning af Klara Korsgaard, som med udgangspunkt i netop dette foreslår, at man med fordel allerede fra børnehaveklassen/0. klasse kan arbejde med skrivning for at give børnene en begyndende bevidsthed om sprogets og bogstavernes lyde og samtidig vise børnene, at de er i stand til at kommunikere et budskab via skriften.

For at blive klogere på den opdagende skrivning har jeg lavet min undersøgelse med henblik på at besvare spørgsmålet:

 ”Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et forløb i indskolingen, hvor eleverne producerer tekster med billede og skrift for at styrke en skriftsproglig udvikling.”

Hvis du også har lyst til at blive klogere på den opdagende skrivning, kan du måske finde lidt inspiration ved at læse mit professionsessay, hvor en gruppe elever i 1. klasse laver foldebøger, som omhandler en temauge på skolen om kunstnere og kunst, ud fra principperne om opdagende skrivning…

Min DIGI-talk

Mange hilsner

Lisa

Grib litteraturen – en undersøgelse om fordybelse i dansk-undervisningen

Kære kommende lærer

Det jeg glæder mig mest til som dansklærer, er at forsyne mine elever med lækker og tiltalende litteratur.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder derfor således:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles et undervisningsforløb, hvor eleverne gennem en undersøgende tilgang til en litterær tekst opnår fordybelse?

Jeg har i forbindelse med mit andet modul i dansk: sprog og genrer udarbejdet et undervisningsforløb, hvor formålet var at skabe en undersøgende tilgang til et litterært værk, så eleverne opnåede fordybelse. Jeg tog inspiration fra bogen: Grib litteraturen og de fem faser i en meningsfuld litteraturundervisning og benyttede mig af fortællingen Lille Frøken Pingelpot. Undervisningsforløbet udviklede sig til et meget kreativt forløb og elevernes største fordybelse lå i danskfagets færdigheds- og vidensmål indenfor tekst og sprog.

Håber, at du finder inspiration I mit professionsessay

Her er min DIGI-talk

Kærlig hilsen,

Cassandra Molin Cramer Oreskov

Undervisningens organisering med afsæt i elevernes forudsætninger – Undersøgelse i modulet Elevens Læring og Udvikling (ELU)

Kære medstuderende! 

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i faget “Elevens læring og udvikling”.

Min undersøgelse tager udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan kan elevens forudsætninger danne afsæt for undervisningens organisering og derved skabe blik for elevens uanede udviklingsmuligheder?  

Professionsessayet er skrevet med udgangspunkt i en case, som præsenterer en observeret  undervisningssituation. Denne case omhandler en elev, som mistrives i måden hvorpå undervisningen er organiseret, og en lærer, som misforstår elevens signaler. 
Denne elev er generelt misforstået, og bliver set som “forstyrrende” og “ugidelig”. 

Mit essay undersøger denne situation og indeholder analyser omkring, hvad der egentlig går galt og hvorfor det går galt. Yderligere reflekteres der over, hvordan situationen kan forbedres. 

Essayet rummer bl.a. teorier om relationsarbejde, skole-hjem-samarbejde, elevens uanede udviklingsmuligheder, deltagelsesvanskeligheder og social eksklusionsangst. 

Min DIGI-talk

Obs! Dette essay overstiger formalia kravene på 4-8 normalsider, men jeg blev “fanget” af undersøgelsen…

Jeg håber I kan bruge denne undersøgelse som inspiration til fremtidigt arbejde!

Venlig hilsen 

Louise 

Dansk forløb i en tredje klasse, hvor der arbejdes med eventyret Klods Hans for at styrke elevernes tekst- og genrekompetence

Kære medstuderende!

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i faget “Dansk – skriftsprogstilegnelse”

Min undersøgelse er lavet med udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan kan man planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret forløb med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr Klods Hans, hvor eleverne styrker deres tekst/genrekompetence?”

Min undersøgelse er foretaget i en 3. klasse. Denne klasse er præget af meget uro og larm, og eleverne er vant til en kultur i dansk, hvor der i forhold til skriftsprog især er fokus på emnerne “skriv pænt”, “læs rent” og “0-fejl”. 

Det har skabt en klassekultur, hvor eleverne har mistet motivationen og glæden ved at lære, og derfor ikke gider hverken læsning eller skrivning. Derved er der især i dansk en række konflikter som forstyrrer undervisningen pga. manglede koncentration og motivation.  

Min undersøgelse er et forsøg på at forbedre denne ærgerlige kultur i dansk, og undervisningsplanen bærer derfor præg af nye tilgange til læsning, skrivning og læseforståelse.

I den forbindelse arbejdes der med kreative skriveopgaver i form af elevproduktioner, og læsning knyttet til denne opgave, så læsningen både giver mening og inspirerer til det videre arbejde.

Vi har i timerene set en humoristisk film-version af Klods Hans, læst eventyret om Klods Hans og efterfølgende har eleverne skrevet/tegnet deres egne eventyr inspireret af Klods Hans. 

Denne arbejdsstruktur er inspireret af metoden “opdagende skrivning”, som er den metode, jeg har anvendt som teoretisk afsæt for min undersøgelse. 

Min DIGI-talk er her

Jeg håber min undersøgelse kan inspirere jer! 

God arbejdslyst! 

Venlig hilsen Louise

Læringssituationer og kognitive processer – undersøgelse i modulet Elevens læring og udvikling (ELU)

Kære medstuderende!

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i modulet: ’Elevens læring og udvikling’. Mit undersøgelsesspørgsmål var:

Hvilken betydning har de otte rum for mulige læringssituationer sammenholdt med Piagets fire stadier for barnets kognitive processer, i forhold til at man kan skabe de bedst mulige forudsætninger for elevens læring?

Til min undersøgelse har jeg kunne trække meget på min erfaring som lærervikar (mit studiejob), hvor jeg blandt andet har haft et fast vikariat på 2. og 4. årgang. Min undersøgelse er derfor foregået i flere fag samt på forskellige årgange, hvilket har kunne give en differentieret undersøgelse, hvor flere af Piagets stadier kunne komme i betragtning, da hans stadier går fra 0 til 15 år, hvilket dækker over folkeskoleelevernes alder.

Ved at have arbejdet med mit undersøgelsesspørgsmål kom jeg frem til, at undervisningsdifferentiering er vejen frem for at skabe de bedst mulige forudsætninger for elevens læring, fordi man her kan tage højde for, både hvilken læringssituation samt hvilket kognitive stadie eleven befinder sig i/på. Dette kan variere fra fag til fag.

Jeg håber, mit professionsessay kan inspirere nogle af jer andre, når I skal skrive jeres professionsessay – ligesom jeg har fundet inspiration fra andres herinde på DIGI-bloggen.

Min DIGI-talk

God vind med studiet og god læsning! 😊

De bedste studie hilsner
Amalie Balster

Minecraft og Gamebased Playful Learning i tysk-undervisningen

Kære medstuderende  

Når jeg har undervist i faget tysk, har jeg ofte oplevet, at eleverne er meget tilbageholdende med at sige noget i undervisningen. Uanset hvad der skyldes denne mangel på aktiv deltagelse, er det en lærers opgave at skabe en undervisning, som er meningsfuld for eleverne og som de har lyst til at deltage aktivt i. Teori om fremmedsprogsdidaktik viser, at autentiske kommunikationssituationer i undervisningen er vejen frem, når man skal understøtte elevernes aktive deltagelse og sprogtilegnelse. Spørgsmålet om, hvordan man i praksis kan skabe autentisk kommunikation på tysk i klasseværelset – hvor eleverne jo normalt helst taler dansk sammen – har derfor optaget mig meget.  

Da jeg fik valgfaget gamebased playful learning fik jeg øjnene op for det potentiale inddragelsen af leg og spil i undervisningen har. Derfor besluttede jeg at bruge teori og metoder fra modulet i tilknytning til mit arbejde i tyskfaget, og jeg valgte at arbejde med problemformuleringen:   

Hvordan kan en tilgang med gamebased playful learning bruges til at skabe situationer med autentisk kommunikation i undervisningen? 

Professionsproduktet i dette blogindslag peger på, hvordan arbejdet med Minecraft Education Edition kan skabe grundlag for autentisk kommunikation i tyskfaget, sådan at elevernes deltagelse i undervisningen understøttes. Jeg kommer med et konkret bud på, hvordan man kan gennemføre en dobbeltlektion med brug af Minecraft Education Edition i tyskundervisningen. Samtidig identificerer jeg nogle af de udfordringer, der opstår når man skal gennemføre en sådan ’utraditionel’ undervisning, og jeg kommer med nogle forslag til, hvordan man kan bruge min undersøgelses resultater til at udvikle undervisningen i tysk fremover – sådan at vi sikrer, at eleverne både bliver dygtige til tysk og modtager undervisning, der giver adgang til ”oplevelse, fordybelse og virkelyst” (Folkeskolens formålsparagraf, stk. 2).  

Du kan læse mit professionsessay neden. Mit professionsessay er et PDF-dokument lavet ud fra Bookcreator – hvorved du kan læse mit professionsessay, selvom jeg nu er færdig som studerende på Den digitale læreruddannelse:

Venlig hilsen 

Natashia Andersen 

Professionsbachelor som lærer i folkeskolen