Elevers arbejde med kilder i historiefaget

Kære medstuderende

Jeg vil gerne dele mit professionsessay med jer og håber det måske kan inspirere jer og giver ideer til, hvad der kunne være interessant at undersøge i undervisningsfaget historie. 

Jeg har lavet min undersøgelse i modulet Historieundervisning, læring – og verdenshistorie modul 2. Jeg lavede et forløb om grundloven på 4 lektioner i 4. kl. Jeg var optaget af, at prøve at formidle en historisk måde at tænke på og vurdere om eleverne var i stand til at danne sammenhængsforståelser, bruge fortidsperspektiv og stille undrende spørgsmål til fortiden.

I forløbet arbejdede vi os frem mod at lave vores eget valg til den grundlovgivende rigsdagssamling, hvor vi havde en elev der stillede op for de konservative og en der stillede op for bondevennerne. To af elevernes avisartikler op til valget kan ses i opgaven, jeg var desværre nødt til at klippe billederne af kandidaterne ud.   

Min DIGI-talk

God arbejdslyst og venlig hilsen, Marie

Elever skaber fortællinger ud fra autentiske historiske kilder

Forordning om neger-handelen, år 1792

Kære læser

Var Danmark det første land i verden til at afskaffe slaveriet?

Det kan nogle af mine elever i 6. klasse argumentere for, hvorfor Danmark ikke var. Og eleverne kan tilmed begrunde deres svar ud fra samtidige kilder.

Jeg har i denne opgave undersøgt, om man med en undersøgende og problemorienteret tilgang kan lave en undervisningsaktivitet, som har til hensigt at styrke elevernes kompetencer til at håndtere historisk indhold ved at konstruere en historisk fortælling ud fra kilder.

Mere konkret har jeg præsenteret mine elever for en påstand og givet dem en række samtidige kilder, som de har skulle dykke ned i for at kunne konstruere en historisk fortælling. På baggrund heraf har eleverne skulle argumentere for, om Danmark har var det først land til at afskaffe slaveriet eller ej.

Til opgaven har jeg gjort brug af Andreas Körbers didaktiske model over historiske kompetencer.

Belægget for undersøgelsen er, at eleverne skal være med til at konstruere deres viden om fortiden. Denne viden skal de bruge til at reflektere over vores samtid og deres fremtid. Derfor er undersøgelsen mundet ud i en diskussion om, hvorvidt man må sige neger. Her er eleverne selv kommet ind på grunde til, at det er politisk ukorrekt, og på den måde er det lykkedes for eleverne at skabe en sammenhæng mellem emnet, slaveriet, og en aktuel diskussion i vores dage.

God læselyst

Mange hilsner, Lærke

Podcast i undervisningen

Hej derude!

Jeg har valgt at dele mit professionsessay i AUK og ADDU med jer. 

Min undersøgelse er foretaget i en 7.klasse og omhandler at eleverne skal have en kritisk forholden til deres kildematerialer. 

Mit undersøgelsesspørgsmål er: 

Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der igennem en dialogisk tilgang sætter eleverne i stand til kritisk at reflektere over valg af kilder og ressourcer?

Undersøgelsen forløber således at eleverne skal finde en selvvalgt reklamefilm på kommunikations-platformen Youtube, hvorefter de skal reflektere kritisk over den. Som produkt skal de udfærdige en podcast ud fra denne refleksion. 

Undervisningen tager udgangspunkt i Loop-modellen og stilladsering indenfor faget AUK og arbejder både med reklamefilm, Youtube og podcast indenfor faget ADDU. 

Jeg håber at du finder professionsessayet spændende, og at det kan give dig inspiration til dit fremtidige arbejde. 

Link til DIGI-Talk: https://skoletube.dk/video/6938334/461761197

Fed fornøjelse! 

Med Venlig Hilsen

Nina Hansson (: