Differentieret sprogundervisning i Tanzania – undersøgelse i modulet Elevens Læring og Udvikling

Af muldjorden skyder læring for de unikke blomster, at kunne blomstre i flor! 

Det er et morgenkøligt lokale midt i krydderifarmen på Zanzibar da eleverne skal erindre en tidligere læst litterær novelle.

Et kort uddrag af mit didaktiske nærbillede som fik mig til at erindre Descartes berømte sætning: ”Jeg tænker, altså er jeg”. Hvis vi skal anse det at tænke, som den egentlige målestok for alt værende og som det unikke i vores erkendelse og for vores personlighed. Øjeblikkene når vi kommer nok ud af os selv til at ”vove at vide”.

Kants berømte ord fra oplysningstiden, at vi som det lærende menneske for alt, må lære at tænke for sig selv, træde ud af dets selvforkyndte umyndighed. Disse ord projekterer differentierede solstråler på min kollegas klasseundervisning og ledelse af denne sprogundervisnings time. En time med det formål, at repetere denne, fra pensum, valgte novelle. 

En modersmålstime i swahili hvor taletiden lå hovedsageligt hos læreren. Frirummet for eleverne til at kunne tænke selv, samarbejde med hinanden, fordybe sig samt udfolde deres meninger var minimale i denne time. Derfra spirede mit undersøgelsesspørgsmål:

Hvilke metoder kunne have differentieret og forbedret denne sprogundervisning i swahili på den lokale Rudolf Steiner skole i Tanzania?

Læs mere i mit professionsessay og ta’ en tur med i haven, når de smukke blomster får lov at springe ud i flor. 

Min DIGI-talk

Mange varme hilsner,

Laura

Kønsbevidst pædagogik i faget Håndværk og design – undersøgelse i modulet Elevens læring og udvikling

Kære medstuderende

Jeg har fået æren af at dele mit professionsessay på Den digitale læreruddannelse med jer. Professionsessayet er skrevet i modulet Elevens læring og udvikling, og omhandler kønsbevidst pædagogik. Jeg blev interesseret i dette emne, da jeg på mit skolebesøg i februar måned observerede en situation, hvor en kønsbevidst pædagogisk tilgang potentielt kunne have fremmet elevernes læring og udvikling i det pågældende undervisningsfag, Håndværk og design.

Der er forskel på lærernes forventninger til piger og drenges adfærd i skolen, og lærerens bedømmelser af kønnene er så forskellige, at der er større fordele ved at være pige i skolen, end der er ved at være dreng. Håndarbejde og sløjd blev i 2014 slået sammen til faget Håndværk og design, men det er tydeligt at man ude i folkeskolen stadig ser en kønsopdeling i faget. Ud over at jeg observerede en kvindelig lærer til ’’den bløde del’’ af faget og en mandlig lærer til ’’den hårde del’’ af faget, så var der også forskel på den hjælp læreren gav til drenge og piger, som skulle have hjælp til akkurat samme opgave. Min interesse for kønsbevidst pædagogik blev hurtigt vækket, og det ledte mig frem til følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan kan en kønsbevidst pædagogisk tilgang fremme elevers udvikling og læring?

Hvis du ønsker at blive klogere på hvad kønsbevidst pædagogik er, og hvordan en kønsbevidst pædagogisk tilgang kan fremme elevers læring og udvikling, så håber jeg at du finder det interessant at læse mit professionsessay.

Link til min DIGI-talk

God fornøjelse

Venlig Hilsen Julie

Undervisningens organisering med afsæt i elevernes forudsætninger – Undersøgelse i modulet Elevens Læring og Udvikling (ELU)

Kære medstuderende! 

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i faget “Elevens læring og udvikling”.

Min undersøgelse tager udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan kan elevens forudsætninger danne afsæt for undervisningens organisering og derved skabe blik for elevens uanede udviklingsmuligheder?  

Professionsessayet er skrevet med udgangspunkt i en case, som præsenterer en observeret  undervisningssituation. Denne case omhandler en elev, som mistrives i måden hvorpå undervisningen er organiseret, og en lærer, som misforstår elevens signaler. 
Denne elev er generelt misforstået, og bliver set som “forstyrrende” og “ugidelig”. 

Mit essay undersøger denne situation og indeholder analyser omkring, hvad der egentlig går galt og hvorfor det går galt. Yderligere reflekteres der over, hvordan situationen kan forbedres. 

Essayet rummer bl.a. teorier om relationsarbejde, skole-hjem-samarbejde, elevens uanede udviklingsmuligheder, deltagelsesvanskeligheder og social eksklusionsangst. 

Min DIGI-talk

Obs! Dette essay overstiger formalia kravene på 4-8 normalsider, men jeg blev “fanget” af undersøgelsen…

Jeg håber I kan bruge denne undersøgelse som inspiration til fremtidigt arbejde!

Venlig hilsen 

Louise 

Læringssituationer og kognitive processer – undersøgelse i modulet Elevens læring og udvikling (ELU)

Kære medstuderende!

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i modulet: ’Elevens læring og udvikling’. Mit undersøgelsesspørgsmål var:

Hvilken betydning har de otte rum for mulige læringssituationer sammenholdt med Piagets fire stadier for barnets kognitive processer, i forhold til at man kan skabe de bedst mulige forudsætninger for elevens læring?

Til min undersøgelse har jeg kunne trække meget på min erfaring som lærervikar (mit studiejob), hvor jeg blandt andet har haft et fast vikariat på 2. og 4. årgang. Min undersøgelse er derfor foregået i flere fag samt på forskellige årgange, hvilket har kunne give en differentieret undersøgelse, hvor flere af Piagets stadier kunne komme i betragtning, da hans stadier går fra 0 til 15 år, hvilket dækker over folkeskoleelevernes alder.

Ved at have arbejdet med mit undersøgelsesspørgsmål kom jeg frem til, at undervisningsdifferentiering er vejen frem for at skabe de bedst mulige forudsætninger for elevens læring, fordi man her kan tage højde for, både hvilken læringssituation samt hvilket kognitive stadie eleven befinder sig i/på. Dette kan variere fra fag til fag.

Jeg håber, mit professionsessay kan inspirere nogle af jer andre, når I skal skrive jeres professionsessay – ligesom jeg har fundet inspiration fra andres herinde på DIGI-bloggen.

Min DIGI-talk

God vind med studiet og god læsning! 😊

De bedste studie hilsner
Amalie Balster

Eksklusion fra fællesskabet – og hvilke spor sætter dette i et barn – undersøgelse i modulet Elevens Læring og Udvikling

Kære DIGI-medstuderende

Jeg har observeret, undersøgt og skrevet nedenstående professionsessay i modulet; Elevens læring og udvikling.

I min undersøgelse vil du møde Emilie. I min observation opstår en situation, som blev nødvendig at dykke ned i og udforske.

På baggrund af det observerede fokuserer jeg i min undersøgelse på at afklare det relationelle forhold mellem elev og lærer. Jeg fokuserer på samarbejdet med og om børnene, hvori jeg har de kollegiale relationer for øje, hvor det faglige sparringspartnerskab også bliver vægtet.

Jeg afklarer hvad eksklusion fra fællesskabet, sætter af spor i et barn og hvad man kan gøre for at håndtere det professionelt efterfølgende. 

Må det inspirere – Held og lykke med videre studie. 

Bedste hilsner  Zenitta

Ytringsfrihed og tolerance diskuteret i samfundsfag via filosofiske samtaler

Hej DIGI-studerende!

Skoleverdenen oplever i øjeblikket gentagne debatter om hvorvidt de kontroversielle Muhammed-tegninger bør vises i skolen; i skrivende stund debatteres der i Folketinget om, hvorvidt tegningerne skal være en obligatorisk del af pensum.
Jeg har lavet et samfundsfagligt forløb der gennemgår de filosofier der ligger til grund for begreberne ’ytringsfrihed’ og ’tolerance’, for at ruste eleverne til at deltage i debatten. Det har jeg gjort fordi det netop er disse værdier der heftigt debatteres i samfundet. Samtidig er værdierne inkluderet i folkeskolens formålsparagraf.


Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således:

“Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles samfundsfagsundervisning om tolerance dilemmaer med fokus på klasseledelse der inkluderer alle eleverne i den samfundsfaglige debat i klasserummet?”

Det er mit håb at eleverne på baggrund af forløbet lærer at vurdere og argumentere for deres synspunkter, men også at de i ligeså høj grad lærer at lytte til hinanden og indgå i dialoger.

Forløbet benytter sig af Fishers ’Circle of Enquiry’ der søger at arbejde med hvordan eleverne tænker, reflekterer og interagerer socialt.

Undervisningen blev helt anderledes end hvad jeg før har prøvet, da den var 99% elevstyret i klasseværelset. Den del var et hit hos eleverne, skønt lidt nervepirrende for mig. Jeg anbefaler at du kaster dig ud i at lade eleverne overtage – det er fantastisk!


Jeg håber du kan bruge mit essay til inspiration. Du finder det her:

De bedste hilsner,

DIGI-talken kan du finde her: ELU og Samf: https://www.wevideo.com/view/1978344201

Camilla

Demokratidannelse i en 3. klasse i Cambodja

Hej alle!

Jeg har brugt den deliberative demokratiske tilgang til demokratiet som grundform for min undersøgelse. Derudover har jeg brugt Tønnesvangs iltnings model, som et konkret og justerbart værktøj, før, under og efter min undersøgelse.

Jeg bor og underviser i Cambodja og har derfor selvfølgelig udført min undersøgelse her. Billedet ovenfor viser nogle af mine skønne elever. Det er min vision at se den kommende generation i tredjeverdenslande kræve deres ret til at tale frit og tænke bredt – det er her demokratiet kommer til sin ret.

Denne undersøgelse virkelig var en øjenåbner for mig. Elevernes engagement var ufattelig… en meget meget tankevækkende og rørende opdagelse.

Undervisningen gik ikke helt som planlagt, men på samme tid langt over forventning.

Føl dig fri til at læse mit professionsessay 🙂 

Jeg håber du vil nyde det!

Link til min Digi-talk: https://www.studietube.dk/video/6536490/bb7f28a114bf439b61bfa683ab4f5856

Procesorienteret samtalefeedback og skriftsprogsudvikling i dansk og elevens læring og udvikling

Hej

Jeg finder det specielt interessant og udfordrende, hvordan man som lærer optimerer feedback i forhold til at fremme læring såvel som at muliggøre læring og deltagelse for alle. Umiddelbart virker det som en overvældende opgave, at skulle forbedre feedback både i dybden og bredden, men min undersøgelse har helt sikkert understreget, at et fokus på processen og ikke kun præstationen skaber helt nye og bedre differentieringsmuligheder, og har potentiale til at kvalificere og tilpasse feedbacken til den enkelte elev. Men det kræver øvelse – både fra lærerens og elevens side, og det kræver at feedback tilskrives en større betydning i selve undervisningsforløbet.

Håber at du finder inspiration i mit professionsessay.

Mange hilsner

Anne Marie

Nb. Tak til Natalia for at jeg må bruge hendes tegning