Samtale/dialog for at udvikle inferensdannelse i danskundervisning

Hej

Jeg har i modulet Dansk, 1.-6. klasse, sprog og genrer, valgt at lave en undersøgelse, som beskæftiger sig med elevernes inferensdannelse.

Inferensdannelse handler om at skabe sammenhænge og nye betydninger ud fra de informationer, vi får, når vi læser – det handler om at udfylde de tomme pladser i teksten. Inferensdannelsen er vigtig for vores tekstforståelse og evne til fortolkning af en tekst, og derfor er det også centralt at have fokus på at støtte eleverne i at udvikle evnen til at danne inferenser, når de læser… samtidig kan en god tekstforståelse også være med til at skabe læseglæde, hvilket jo er en del af danskfagets formål.

Med udgangspunkt i den litteratur, jeg har læst i modulet, blev jeg nysgerrig på at undersøge, hvordan man kan arbejde med analyse og fortolkning af tekster gennem samtaler i grupper med henblik på at støtte elevernes inferensdannelse. Jeg har derfor udformet et undersøgelsesspørgsmål, der hedder:  

”Hvordan kan dialog/samtale understøtte elevernes inferensdannelse af en litterær tekst i 6. klasse?” 

Har du lyst til at læse mere om, hvordan jeg valgte at gribe min undersøgelse an, hvad der gik godt, og hvad der kunne være bedre? eller leder du efter inspiration til hvordan man evt. kan bruge skoletube-værktøjerne i sit essay? så er du velkommen til at kigge med i denne opgave…

Med venlig hilsen

Lisa

Minecraft og Gamebased Playful Learning i tysk-undervisningen

Kære medstuderende  

Når jeg har undervist i faget tysk, har jeg ofte oplevet, at eleverne er meget tilbageholdende med at sige noget i undervisningen. Uanset hvad der skyldes denne mangel på aktiv deltagelse, er det en lærers opgave at skabe en undervisning, som er meningsfuld for eleverne og som de har lyst til at deltage aktivt i. Teori om fremmedsprogsdidaktik viser, at autentiske kommunikationssituationer i undervisningen er vejen frem, når man skal understøtte elevernes aktive deltagelse og sprogtilegnelse. Spørgsmålet om, hvordan man i praksis kan skabe autentisk kommunikation på tysk i klasseværelset – hvor eleverne jo normalt helst taler dansk sammen – har derfor optaget mig meget.  

Da jeg fik valgfaget gamebased playful learning fik jeg øjnene op for det potentiale inddragelsen af leg og spil i undervisningen har. Derfor besluttede jeg at bruge teori og metoder fra modulet i tilknytning til mit arbejde i tyskfaget, og jeg valgte at arbejde med problemformuleringen:   

Hvordan kan en tilgang med gamebased playful learning bruges til at skabe situationer med autentisk kommunikation i undervisningen? 

Professionsproduktet i dette blogindslag peger på, hvordan arbejdet med Minecraft Education Edition kan skabe grundlag for autentisk kommunikation i tyskfaget, sådan at elevernes deltagelse i undervisningen understøttes. Jeg kommer med et konkret bud på, hvordan man kan gennemføre en dobbeltlektion med brug af Minecraft Education Edition i tyskundervisningen. Samtidig identificerer jeg nogle af de udfordringer, der opstår når man skal gennemføre en sådan ’utraditionel’ undervisning, og jeg kommer med nogle forslag til, hvordan man kan bruge min undersøgelses resultater til at udvikle undervisningen i tysk fremover – sådan at vi sikrer, at eleverne både bliver dygtige til tysk og modtager undervisning, der giver adgang til ”oplevelse, fordybelse og virkelyst” (Folkeskolens formålsparagraf, stk. 2).  

Du kan læse mit professionsessay neden. Mit professionsessay er et PDF-dokument lavet ud fra Bookcreator – hvorved du kan læse mit professionsessay, selvom jeg nu er færdig som studerende på Den digitale læreruddannelse:

Venlig hilsen 

Natashia Andersen 

Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Litteraturlæsning og filosofiske samtaler i dansk undervisningen i en 2. klasse

Hej med dig!

Efter et umådeligt spændende og inspirerende arbejde, samt forløb med, at udvikle dette professionsessay i modulerne ADDU, AUK og dansk, vil jeg gerne dele det med dig. Hvis du finder filosofi med børn eller dialogisk læsning tiltalende eller synes der skal fremstilles flere digitale elevprodukter, så finder du måske også dette professionsessay ekstra interessant?

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således: Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i indskolingen, hvor børnene arbejder med ”anderledeshed” via litteraturlæsning, der ender ud i at børnene fremstiller e-bøger med afsæt i de filosofiske samtaler?

Min undersøgelse er foretaget i en 2.klasse og omhandler netop dialogisk læsning med fokus på fænomenet ”anderledeshed”, filosofisk tænkning og samtale for at belyse fænomenet ”anderledeshed” og digitale multimodale elevprodukter som havde fokus på elevernes egen læring af undervisningsforløbet.

Du kan læse mit professionsessay nedenfor:

Du kan se min DIGI-talk her:

God læselyst!

Mange kærlige hilsner, Cassandra

Dansk undervisning i mellemtrinnet i eventyr

Hej DIGI-studerende! 

I min undersøgelse i folkeskolen har jeg arbejdet i dansk, hvor fokus har været på eventyr og herunder emnet venskab. 

Mit undervisningsforløb har taget udgangspunkt i Immanuel Klafkis teori om kategorial dannelse, didaktik 2.0 og Louise Nabe-Nielsens fasemodel inden for den filosofiske tænkning. Dermed lagde jeg meget vægt på, at børnene selv fik lov til at tænke sig til eventyrets budskab og dets forbindelse med emnet venskab. Dette skulle nemlig bruges til at udvikle deres eget eventyr baseret på H.C Andersens ”Den grimme ælling”. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder som følgende: 

  • Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles undervisning i mellemtrinnet i dansk med afsæt i Klafkis almen dannelsesteori, hvor eleverne arbejder med emnet venskaber via eventyr og digitale medier? 

Det var meningen at eleverne skulle arbejde digitalt på BookCreator, men da deres abonnement til Skoletube ikke var startet under mit undersøgelsesforløb, måtte de lave bøgerne i analog forstand, hvorefter jeg selv har lagt bøgerne ud på et bibliotek på app’en. 

Link til DIGI-talk:

https://www.studietube.dk/video/6893249/678651631

Venlige hilsner,

Signe

Arbejde med eventyr via kreativt arbejde i Bookcreator i dansk undervisning

Hej!

Jeg har arbejdet med eventyr og kreativt arbejde i Bookcreator i AUK og ADDU.

Min undersøgelse skulle gennemføres i en 6. klasse på min gamle folkeskole. Grundet Corona blev undersøgelsen gennemført online.

Eleverne skulle omskrive slutningen på et eventyr og lave denne i Bookcreator, hvorved eleverne skulle være kreative med lay-out og design.

Mit fokus var, at eleverne skulle være kreative både med skrivning og opdigtning af en slutning i Bookcreator.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i en 6. klasse, hvor fokus er på eventyr og kreativt arbejde i det digitale værktøj Bookcreator?

Professionsessay:

DIGI-talk: https://www.skoletube.dk/video/6631334/67425781

Jeg håber, at du bliver inspireret.

God fornøjelse,

Nermin

Indskolingselever fortæller historier i dansk

Kære medstuderende 

Jeg har planlagt og gennemført en undervisning i faget dansk på den lokale folkeskole, i 1. og 2. klasse i mine fag ADDU og AUK.  Undervisningsforløbet har jeg forklaret for børnene i følgende E-bog og det med såvel tekst og billeder som indtaling, hvorved alle eleverne kunne forstå, hvad vi skulle arbejde med.

Jeg blev hurtigt på uddannelsen grebet og inspireret af Célestin Freinet. Derfor mit undersøgelsesspørgsmål:  

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles Freinet-inspireret danskundervisning i indskolingen, hvor eleverne lytter til en lydbogs-historie for efterfølgende at fortælle deres egen historie i deres egen e-bog? 

I min undersøgelse fylder frihed overvejende. For hvor meget frihed er muligt for os at give, indenfor de rammer vi samtidig skal arbejde indenfor? Og i sidste ende – Kan vi finde ud af det qua vores egen dannelse og mønstre?  

Min DIGI talk

Må min opgave inspirere dig – Held og lykke med dit studie.  

Mange hilsner  

Zenitta Kämpfner 

Når børnene forklarer deres forældre hvordan de udregner regnestykker i matematik

Hej! 

Både undervisning, metoder og læremidler har ændret sig gennem tiden. Det mærker forældre også, når de skal hjælpe deres børn med deres lektier. Det gør sig især gældende i matematikundervisningen, hvor forældre kun kan hjælpe til et vist punkt med dét som de kan huske fra deres skoletid. 

En introduktion til regnestrategier kunne foregå ved at eleverne selv beskriver det for deres forældre. For at motivere eleverne vælger jeg at denne beskrivelse skal udarbejdes ved hjælp af digitale læremidler (samskrivning i Bookcreator).  

Dermed lyder mit undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles matematikundervisning i indskolingen, hvor børnene forklarer deres forældre hvordan de udregner regnestykker i skolen i dag og det via elektroniske tegneserieprogrammer? 

Du kan læse mit professionsessay her: 

Min DIGI-talk: 

https://www.studietube.dk/video/6261028/1545315119

God læsning! 

Mange hilsner 

Oya Kilinc