Når elever udvikler sproglige kompetencer i engelskfaget ved at producere reklametekster

Kære medstuderende

Jeg vil gerne dele mit professionsessay med jer og håber det måske kan inspirere jer og giver ideer til, hvad der kunne være interessant at undersøge i undervisningsfaget engelsk.

Jeg har lavet min undersøgelse i modulet Language and Language Use. I forrige modul tog jeg udgangspunkt i the Teaching Learning Cycle (TLC) og hvordan man gennem faserne her kan understøtte elever i at lære at skrive i forskellige genrer med forskellige sociale formål. I dette modul har jeg været optaget af, hvordan man kan integrere arbejdet med funktionel og kontekstualiseret grammatik i TLC.

Jeg planlagde et fire lektioners forløb i engelsk i en 4. klasse, hvor fokus var på at understøtte elevernes udvikling af ’persuasive language’ (argumenterende sprog). Jeg tog udgangspunkt I genren reklamer og arbejdede dels med den genretypiske struktur, og dels med hvordan eleverne kunne skrue op og ned for volumen af deres sprog ved at bruge synonymer, eller graduering af kerneord.

I mit professionsessay kan man se eksempler på nogle af de små tekster, som eleverne fik produceret i forløbet:

Min DIGI-talk

God arbejdslyst og venlig hilsen, Marie

Support of learners’ linguistic progression

Kære medstuderende

Jeg vil gerne dele mit professionsessay med jer.

Jeg håber at I måske kan få lidt inspiration ud af det. Jeg har min undersøgelse i engelskmodulet Language and language usage


Undersøgelsesspørgsmålet var: How can I use elements from Derewianka’s Snail Model, focusing on the text structure for personal recounts and text participants, to support learners’ linguistic progression?


Jeg kreerede en lektionsplan over fire undervisningslektioner og afprøvede den med en 5. & 6. klasse på Kaj Munk Skolen i Sydslesvig. Selvfølgeligt var planen ikke perfekt 😉


Jeg blev inspireret af B. Jensen og S. Jacobsens artikel ”Design af læremidler til
engelskundervisningen på mellemtrinet” i Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.

I teksten går jeg ind på overgangen fra BICS til CALP, altså Cummins teori om hvordan elever kan udvikle deres sprog fra hverdagssprog til mere formelt sprog. Derudover skriver jeg om og anvender register modellen og Derewiankas snail model.


God arbejdslyst og venlig hilsen
Joschka

Engelskundervisning på Zanzibar om elevernes drømme for fremtidens liv og karriere

Kære medstuderende! 

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i fagene AUK og ADDU, og bragte mine teorier ind i forbindelse med min Engelsk undervisning på en Rudolph Steiner Skole på Zanzibar i Tanzania, Afrika.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således:
Hvordan planlægges, udvikles, gennemføres og evalueres engelskundervisning på en sådan måde, at der i arbejdet tages højde for den enkelte elevs drømme for fremtidigt liv og fremtidig karriere?
Herudover, hvordan kan digitale medier bidrage til dette arbejde?

Et forsøg på, at skabe rummet for en dannelsesrejse i en 4. klasse. En rejse mod det unikke myndige menneske og deres personlige karriere drøm. En sekvens med fokus på drømme, diversitet og derigennem belyse job og karrieremuligheder som for dem er fremmede eller ukendte. Samt belyse kontrasterfaringer og at vi som børn ikke skal se os tvunget til at følge vores forældres spor eller nødvendigvis, gøre som normen prædiker men ”at træde ud af sin egen selvforskyldte umyndighed” og finde sin egen stemme.

Sidst nævnte, er et ømtåleligt emne og skal italesættes varsomt.

På skolen er vi underlagt at undervise med Rudolf Steiner tilgang men ovenfra regeringsbestemt indhold og krævende lokalt curriculum. Et indhold som ikke styrker deres mundtlige kundskaber men udelukkende fokuserer på det grammatiske og de skriftlige kundskaber. I denne sekvens var dialogomdrejningspunktet.

Skabe fællesskab igennem dialog, og ved at dyrke et trygt samspil i opbyggelsen af en fællesforståelse for det nye og ukendte. En forståelse der forhåbentlig kan bringe eleverne ubevidst eller bevidst ud af deres normale handlen og tankegang, som Benner gjorde opmærksom på ”religionens væsen er hverken tænkning eller handlen, men anskuelse og følelse” og ikke hvad eleverne lever med til daglig.

Tag med på rejsen ind i drømmenes univers og Grades 4’s book of dreams!

Min DIGI-talk (klik på billedet hvor der står Explain Everything og du kommer til min DIGI-talk)

Mange varme hilsner fra Tanzania

Laura

Engelsk undervisning med fokus på lytning

Dear fellow students. When I had to write my first profession essay, I took great advantage of others’ exemplary work. I felt both guided and inspired by reading through them and I hope my essay will have the same effect on you, should you need it.

My research included theory from ADDU, AUK, and English which gave me the opportunity to include multiple theories to create my lesson plan and to analyze the outcome. I especially focused on Oettingen’s pedagogical paradoxes, Meyer’s characteristics of good teaching, Freden’s inclusion of creativity in our lessons, and Gibbon’s theories on scaffolded language acquisition.

My research question went like this: How do you plan, complete, and evaluate an English lesson where the pupils divided into groups will practice listening through the activity ‘Map Games’, a content-based learning activity featuring the information gap?    

I focused on using the English language and listening as the means for my pupils to obtain new knowledge and acquire new linguistic skills. We did so, by playing multiple versions of the listening activity game ‘Map Games’, where I scaffolded new knowledge onto the pupils’ pre-existing knowledge. As the game become more and more communicatively explicit, it ultimately became successful rounds of gameplaying.

DIGI-talk

Mange hilsner

Benita Minka Bünger

Engelskundervisning i en 2. klasse om venskab på en skole i Thailand

Sawadi Kha fra Bangkok!

Har været så priviligeret tidligere at finde inspiration i rigtig mange essays og DIGI-talks her på bloggen  – og derfor ønsker jeg også at dele mit med jer :- )

Min undersøgelse blev foretaget på en international skole i Bangkok. Grundet skønne COVID-19, blev det i skolens sommerferie, og jeg havde derfor en sommerklasse på kun 9 2.klasses elever. 
Forløbet handlede om mangfoldighed med udgangspunkt i elevernes filosoferen over begrebet venskab – dets betydning og muligheder. Jeg havde havde lavet forskelligt undervisningsmateriale, samt lånt lidt fra andre gode folk – alt sammen dog med venskab som den røde tråd.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød således:

Hvordan planlæggesgennemføresevalueres og udvikles et forløb i en international skole i Bangkok omkring venskab, hvor børnene instrueres digitalt og arbejder i en padlet?

Her er mit professionsessay

DIGI-talk

Håber mitprofessionsessay kan bringe inspiration, og I er mere end velkomne til at skrive til mig, skulle I have nogle spørgsmål til opgaven.

Ønsker rigtig god studie-vind!

Mange hilsner
Nicola

Når børn i Cambodja og Danmark mødes i engelskundervisningen og lærer om hinanden via en padlet

Hej med DIGI-studerende 🙂

Jeg fik denne unikke mulighed at arbejde sammen med en anden medstuderende bosiddende i Cambodja.

Vi lavede vores undersøgelses spørgsmål sammen, og forberedte vores overordnede forløb sammen.

Vores elever i Danmark og Cambodja, skulle lærer hinanden at kende gennem deres eget liv.

Elevernes liv er meget for dem, derfor indkredsede vi det ved at udvælge 4 områder: Jobs, By og samfund, Hjem og familie, samt fritid. 

I min undervisning har jeg været meget inspireret af Rousseaus tankegang, om at lade eleverne selv finde vejen til læring. Når vejen for forløbet er lagt, er det begrænset hvor meget jeg kunne være i denne tankegang, derfor har jeg også været inspireret af at bruge den handlingsorienteret didaktiske model, for at planlægge forløbet, og derigennem give eleverne mulighed for fri udfoldelse i deres produktskabelse.

Eleverne skulle lave et produkt inden for et af de 4 emner, som kunne deles på Padlet. Efterfølgende skulle alle eleverne på tværs af landene kommentere på hinandens produktioner, og forholde sig nysgerrigt og undersøgende.

Dette var udledt af mit undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles undervisning af elever i Danmark og Cambodja om livet i deres respektive lande, hvor eleverne kommunikerer via digitale medier?  

Digitalk: https://www.skoletube.dk/video/6910210/1625235435

Jeg håber I medstuderende en dag får sådan en unik mulighed, det har været et meget lærerigt og givende forløb.

Mange hilsner  Dorthe Ejrnæs

EN UNDERSØGELSE OM INTERKULTUREL KOMPETENCE I FAGENE ENGELSK OG HISTORIE

Hej kære medstuderende

We do not fear the unknown. We fear what we think we know about the unknown (Teal Swan)

Teal Swan er en amerikansk forfatter og lærer. Hendes citat viser essensen af ​​interkulturel kompetence – viden og forståelse. Den danske læseplan sætter interkulturel kompetence som et individuelt kompetenceområde, der skal undervises i sprogfagene. I praktikken havde jeg en klasse med mange forskellige kulturelle baggrund. For Engelsk modulet Intercultural competence og Historie har jeg valgt at undersøge:

HOW IS IT POSSIBLE TO SCAFFOLD STUDENTS DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE WORKING CROSS CURRICULAR WITH HISTORY?

Forløbet handlede om deres familiære baggrund og forståelse af kultur.

Digi Talk: https://skoletube.dk/video/6346981/305cf7694e852e9952dd26dbe9f4547c

Mange hilsner

Deborah

Radiomontager i engelskundervisningen

Kære medstuderende

Hermed mit professionsessay.

Jeg lavede en undersøgelse i en 7. klasse i engelsk, som gik ud på, at eleverne skulle producere deres egen radiomontager med udgangspunkt i USA. Undersøgelsen er lavet i AUK og ADDU, hvori jeg benytter mig af IT-aspekterne fra ADDU, almen undervisningskompetence fra AUK og også en tænker, Celestin Freinet, som jeg har læst om i ADDU.

Eleverne blev desværre sendt hjem af flere omgange grundet Covid-19. Derfor valgte jeg i december at udskyde forløbet, så det er desværre en ufærdig undersøgelse. Dog finder jeg overvejelserne og teorierne relevante, så derfor har jeg alligevel delt det.

Mit undersøgelsesspørgsmål er:

”Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles et Freinet-inspireret forløb i engelskundervisningen, der skal munde ud i at eleverne kommunikerer deres undersøgelser omkring USA via en radiomontage?” 

Link til DIGI-talk: https://www.studietube.dk/video/6272528/dbb04d27df1e30b766064706346923e8

Jeg håber det kan være til inspiration for nogle af jer.

Kærlig hilsen Benjamin

Engelsk undervisning med digitale værktøjer i indskolingen i Cambodja

Hej!

Det digitale er kommet for at blive, derfor må det digitale og dannelse​n herom, igennem didaktisk refleksion, være til stede i så meget undervisning som muligt. Jeg har valgt at fokusere på ét af områderne af det digitale, det er kommunikation. 

Denne realitet der har været med til at inspirere mig i valget af mit undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles engelskundervisningen I indskolingen I Cambodja, hvor eleverne skal kommunikere til hinanden I et elektronisk værktøj?       

Jeg har lavet undersøgelsen i en 3. klasse her i Cambodja. Det hele er forgået online pga. COVID- 19 nedlukning.

Det var et fantastisk forløb, hvor børnene gav de digitale værktøjer fuld skrue!

Et forfriskende forløb både for elever og lærer.

Læs mit professionsessay her: 

Hør og se min Digi- talk her: https://www.studietube.dk/video/5842199/a883bc44c915d43f7cf1e2da7ff18d34

Mange hilsner fra Cambodja,

Rebecca

Language acquisition today entails far more than merely acquiring a language…

Kære alle på DIGI bloggen,

Jeg har valgt at lave en undersøgelses af udvalgte teorietiske metoder inden for engelsk ordforrådstilegnelse, med det formål at bedre min forståelse for tilgangen til ordforrådsundervisning samt motivere og skabe øget interesse omkring sproget og dets virkning.

Jeg formulerede det følgende undersøgelsesspørgsmål:

I would like to examine whether a focus on vocabulary, and in particularly vocabulary depth, will motivate students to become more confident and interested in how they express themselves more accurately, captivatingly and convincingly when producing language. 

Jeg håber det vil inspirere.

Mvh

Anne Marie